Εγγραφές 2020-2021

“Διαδικασία εγγραφής φοιτητών”

Οι εγγραφές των φοιτητών γίνονται την περίοδο 30/9 μέχρι 9/10/2020.

Η διαδικασία εγγραφής περιλαμβάνει την κατάθεση της αίτησης εγγραφής (αρχείο “aitisi_eggrafis_ADVENS_2020_2021_NEW.docx” διαθέσιμo στo τέλος της παρούσας σελίδας), συνοδευόμενης από:

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (αν δεν έχει κατατεθεί)
 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (αν δεν έχουν κατατεθεί)
 • Αποδεικτικό κατάθεσης της α’ δόσης ( λεπτομέρειες δίνονται στη Διαδικασία και Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Διδάκτρων)

Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email: advens@uowm.gr KAI ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μπακόλα & Σιαλβέρα
50100 Κοζάνη
Υπόψιν κας. Τζήκα (τηλ: 24610-56604).

“Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα καταβολής διδάκτρων”

Η καταβολή διδάκτρων θα γίνει τμηματικά:

 • Α’ δόση, ύψους 500 € μέχρι τις 9/10/2020
 • Β’ δόση, ύψους 1500 € μέχρι τις 31/01/2021
 • Γ’ δόση ύψους 1500 € μέχρι τις 30/06/2021
 • Δ΄ δόση ύψους 500 € μέχρι τις 30/10/2021

Η καταβολή διδάκτρων αφορά όσους δεν υπάγονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για απαλλαγή διδάκτρων), και θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την εξής διαδικασία:

 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN GR64 0172 2500 0052 5009 6371 092 (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

 • Ονοματεπώνυμο Καταθέτη (οπωσδήποτε), (Στην περίπτωση κατά την οποία το όνομα του καταθέτη είναι διαφορετικό από το όνομα του/της φοιτητή/ριας θα πρέπει να υπάρχει σχετική υποσημείωση με το όνομα του/της φοιτητή/ριας τον/την οποίο/α αφορά η κατάθεση)
 • Αιτιολογία κατάθεσης (οπωσδήποτε):
  Κωδικός 80454 – ΠΜΣ “ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ADVENS)A‘/Β’/Γ’/Δ’ ΔΟΣΗ (αναφέρετε τη δόση)
 • Αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης:
  Ηλεκτρονικά στο advens@uowm.gr ως αρχείο .pdf, σε περίπτωση διαδικτυακής μεταφοράς ποσού (ebanking) ή ως σκαναρισμένο αρχείο .pdf του καταθετηρίου στην Τράπεζα.

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές ότι η καταβολή διδάκτρων είναι υποχρεωτική και οι παραπάνω ημερομηνίες είναι καταληκτικές. Με την αποφοίτηση, και βάσει της επιδότησης του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP AG), θα επιστρέφεται σημαντικό ποσοστό >90%, του συνολικού ποσού των 4,000€, το οποίο θα ανακοινωθεί επακριβώς με την αρχή των μαθημάτων καθώς αποτελεί συνάρτηση του αριθμού των φοιτητών.

“Υποβολή δικαιολογητικών για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης”

Όσοι υποψήφιοι φοιτητές υπάγονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί χορήγησης υποτροφίας σύμφωνα με το ΦΕΚ 3387, τ. Β’ «Ρύθμιση Θεμάτων Απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.» / 10-8-2018 και το ΦΕΚ 2726, τ. Β’ «Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού» / 3-7-2020 καλούνται να υποβάλουν φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου 2020. Τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν:

Α. σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση advens@uowm.gr με Θέμα μηνύματος ΠΜΣ 80454 – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΚΑΙ

Β. σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση :

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μπακόλα & Σιαλβέρα
50100 Κοζάνη
(ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – Υπόψη κας Τζήκα 24610-56604)

 

© 2020 advens.uowm.gr

Font Resize