Πληροφορίες

Σκοπός – Αντικείμενο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) αποσκοπεί στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εξειδίκευση έμπειρων μηχανικών, επιστημόνων και τεχνολόγων σε νέες τεχνολογίες και μεθόδους σχεδιασμού που αφορούν τη διαχείριση και αξιοποίηση ενεργειακών πόρων.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε γνωστικές περιοχές που άπτονται της διαχείρισης και αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών καυσίμων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας µε ιδιαίτερη έμφαση στο φυσικό αέριο που αναμένεται να αποτελέσει βασικό συστατικό της µεταλιγνιτικής εποχής στην Ελλάδα.

Σημασία

Ο ρόλος της Δυτικής Μακεδονίας στο ενεργειακό γίγνεσθαι της χώρας και στο πλαίσιο της μετάβασης στη µεταλιγνιτική περίοδο, αναμένεται να αποκτήσει µια νέα, ιδιαίτερη, διάσταση, υπό το πρίσμα της διέλευσης του ∆ιαδριατικού Αγωγού φυσικού αερίου (TAP), ο οποίος αποτελεί τμήμα του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου.

Σύνδεση με Τοπική Κοινωνία

Το ΠΜΣ αναμένεται να συμβάλει στη σύνδεση του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας µε την κοινωνία, υπό το πρίσμα της πολύπλευρης επίδρασης στην ανταγωνιστικότητα της τοπικής και εθνικής ενεργειακής οικονομίας, με ταυτόχρονη μείωση της ανεργίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Δίπλωμα ειδίκευσης

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στις «Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων».

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να στελεχώσουν εξειδικευμένες θέσεις εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίες απαιτούν γνώσεις για την έρευνα και τη διαχείριση ενεργειακών προβλημάτων καθώς και την υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, ενώ και οι απασχολούμενοι που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα αναμένεται να είναι σε θέση να κινηθούν ανταγωνιστικά στο νέο περιβάλλον.

Χρονική διάρκεια και δομή

Η χρονική διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος προβλέπεται να είναι τρία διδακτικά εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο θα αφιερώνεται στην εκπόνηση ολοκληρωμένης και ανεξάρτητης μεταπτυχιακής εργασίας.

© 2020 advens.uowm.gr

Font Resize