• Π.Μ.Σ. “Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων

    Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων".

    Το Πρόγραμμα ξεκίνησε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Έχει διάρκεια τρία (3) εκπαιδευτικά εξάμηνα και σκοπός του είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές με στέρεα επιστημονική γνώση και πρακτικές δεξιότητες στις βασικές αρχές και τεχνολογίες, αλλά και την εμβάθυνση σε προηγμένες μεθόδους ανάλυσης, σχεδιασμού, βελτιστοποίησης και ελέγχου ενεργειακών συστημάτων. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται συνολικά 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

    Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε απόφοιτους Διπλωματούχους Μηχανικούς Σχολών Πολυτεχνείων ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων και Πτυχιούχους Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ. Κατ΄ εξαίρεση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από άλλα Τμήματα, αν τεκμηριώνουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία καταλλήλου επιπέδου σε σχετικά αντικείμενα.

    Το κόστος συμμετοχής στο ΠΜΣ για τους φοιτητές ανέρχεται στα 2000 € και επιστρέφεται πλήρως με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης των φοιτητών/τριών και λήψης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος τους, καθώς επιδοτείται από τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP AG).

    Για τη διδασκαλία των μαθημάτων αξιοποιούνται μέθοδοι εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον ν.4957/2022.

© 2020 advens.uowm.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς