Δίδακτρα

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων – ADVENS» θα καλυφθεί από χορηγίες δημοσίου και ιδιωτικού φορέα, ερευνητικά προγράμματα καθώς και από τα δίδακτρα των φοιτητών.

Οι χορηγίες του ιδιωτικού φορέα προς το ΠΜΣ προέρχονται από δωρεά προς το Ίδρυμα Μποδοσάκη της εταιρείας Trans Adriatic Pipeline AG Greece (TAP), η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου που διατρέχει την βόρειο Ελλάδα και θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την περιοχή της Κασπίας στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Επένδυσης της (SEI Program), και τις πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) στις περιοχές διέλευσης του αγωγού.

Το ονομαστικό ύψος των διδάκτρων των φοιτητών είναι 4,000 €, ποσό που ωστόσο θα υποστεί σημαντική απομείωση, η οποία μπορεί να φτάσει και το 100%, λόγω της ανταποδοτικής χορηγίας του TAP μέσω του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Το τελικό ποσό θα είναι συνάρτηση του τελικού αριθμού των φοιτητών.

Με βάση την παρ.2 του άρθρου 35 του Ν.4485/2017, ποσοστό έως 30% των εισακτέων μπορεί να απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης. Κατά συνέπεια, για το εν λόγω ΠΜΣ, το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από τα τέλη φοίτησης των υπολοίπων φοιτητών, τις χορηγίες του ιδιωτικού φορέα, τυχόν έσοδα από τον Π/Υ του ΠΔΜ ή του ΥΠ.Π.Ε.Θ., χορηγίες φορέων του δημοσίου φορέα, και πόρους από προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΔΜ.

© 2020 advens.uowm.gr

Font Resize