Χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου

Η διάρκεια του ΠΜΣ, η οποία οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης – ΜΔΕ, θα είναι συνολικά 18 μήνες (42 διδακτικές εβδομάδες) και κατανέμεται σε 3 περιόδους, εκ των οποίων η 3η διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Στην διάρκεια αυτή, απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 5 υποχρεωτικών μαθημάτων, 5 μαθημάτων επιλογής και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.

© 2020 advens.uowm.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς