Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων – Advanced Engineering of Energy Systems”, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εμβάθυνση σε προηγμένες μεθόδους ανάλυσης, σχεδιασμού, βελτιστοποίησης και ελέγχου ενεργειακών συστημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίησή τους σε καινοτόμες, φιλικές προς το περιβάλλον, ενεργειακές εφαρμογές, καθώς και τη συμβολή τους στην διάδοση αυτών. Σκοπός του Προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές με τις προηγμένες διεπιστημονικές δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό, τη βελτιστοποίηση, και την αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής βιωσιμότητας των ενεργειακών συστημάτων.

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου ΠΜΣ είναι σημαντική η οικονομική υποστήριξη του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP AG), ο οποίος σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, επιδοτεί τα δίδακτρα των φοιτητών του ΠΜΣ, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Πρόγραμμα Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων) που υλοποιεί στις περιοχές διέλευσης του αγωγού.

Με την πρωτοβουλία αυτή, ο TAP επενδύει σε νέους και νέες επιστήμονες και στηρίζει την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ ενισχύεται η συνεργασία των φοιτητών με εταιρείες από την Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω: διοργάνωσης σεμιναρίων, πραγματοποίησης επισκέψεων στις εγκαταστάσεις τους, μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, και πρακτικής άσκησης.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην “Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων”. Για τη χορήγηση του ΜΔΕ απαιτείται: α) επιτυχής εξέταση σε πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα και πέντε (5) μαθήματα επιλογής του ΠΜΣ και β) εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για το ΜΔΕ είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο πρώτα έχουν δομημένη μορφή µε τακτική υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων, γραπτές εξετάσεις και εργασίες, ενώ το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση ολοκληρωμένης και ανεξάρτητης Μεταπτυχιακής Εργασίας.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε απόφοιτους διπλωματούχους Μηχανικούς Σχολών Πολυτεχνείων ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων και Πτυχιούχους Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ. Δεκτοί γίνονται επίσης και τελειόφοιτοι των ιδίων Σχολών/Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι θα αποφοιτήσουν κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2022. Κατ΄ εξαίρεση, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από άλλα Τμήματα, αν τεκμηριώνουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία καταλλήλου επιπέδου σε σχετικά αντικείμενα. Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ είναι έως σαράντα (40) ανά έτος.

Η επιλογή των φοιτητών και φοιτητριών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ του ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του άρθρου 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ. Ειδικότερα, στα ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής περιλαμβάνεται ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, η γνώση ξένων γλωσσών (με έμφαση στην Αγγλική), καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας.

Το κόστος συμμετοχής στο ΠΜΣ για τους φοιτητές επιδοτείται πλήρως από τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP AG) με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης των φοιτητών/τριών και λήψης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος τους.

Για το εν λόγω ΠΜΣ, το κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από την επιχορήγηση των διδάκτρων της εταιρείας TAP AG, τα τέλη φοίτησης φοιτητών/τριων, τυχόν έσοδα από τον Π/Υ του ΠΔΜ ή του ΥΠ.Π.Ε.Θ., χορηγίες φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και πόρους από προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΔΜ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει μέχρι τη Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 να υποβάλουν ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΜΣ (Διεύθυνση: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Μπακόλα Νίκου & Σιαλβέρα, Κοζάνη, Τ.Κ.50132) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας (υπάρχει στην ιστοσελίδα http://advens.uowm.gr του ΠΜΣ). Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί και ηλεκτρονικά στο email: advens@uowm.gr.
 • Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος.
 • Αντίγραφο της Αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου ή Διπλώματος.
 • Βεβαίωση ισοτιµίας πτυχίου από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή το ∆ΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήµια του εξωτερικού). Πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθµού από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή το ∆ΟΑΤΑΠ.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή επαγγελματικό φορέα. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και να υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον/την αποστολέα.
 • Αντίγραφο πιστοποίησης γλωσσομάθειας της αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2).
 • Τίτλοι σπουδών, εκτός του βασικού, εάν υπάρχουν.
 • Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας.
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
 • Απλές φωτοτυπίες άλλων εγγράφων τα οποία πιθανά υποστηρίζουν την αίτηση του/της υποψηφίου/ας (επιπρόσθετα προσόντα όπως πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων κλπ.).

Οι υποψήφιοι/ες μπορεί, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, να κληθούν σε προφορική συνέντευξη η οποία και θα συνεκτιμηθεί στην τελική επιλογή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε: στον Επ. Καθηγητή Γιώργο Πανάρα (gpanaras@uowm.gr) ή στη Γραμματεία του Προγράμματος, κα. Άννα Τζήκα (advens@uowm.gr, τηλ. 24610-56604, 24610-56762, κατά τις ώρες 10.00-13.00).

Πληροφοριακό υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://advens.uowm.gr.

 

Κοζάνη, Μάιος 2022

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

 

Επ. Καθηγητής Γ. Πανάρας

 

Σχετικά αρχεία

© 2020 advens.uowm.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς