Εγγραφές 2023-24

“Διαδικασία εγγραφής φοιτητών”

Οι εγγραφές των φοιτητών γίνονται την περίοδο 13.10 μέχρι 18.10.2023.

Η διαδικασία εγγραφής περιλαμβάνει την κατάθεση της

 1. αίτησης εγγραφής (αρχείο “aitisi_eggrafis_ADVENS_2023_2024.docx” διαθέσιμo στo τέλος της παρούσας σελίδας), συνοδευόμενης από:
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (αν δεν έχει κατατεθεί)
 3. Αποδεικτικό κατάθεσης της α’ δόσης ( λεπτομέρειες δίνονται στη Διαδικασία και Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Διδάκτρων)

Επίσης παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τυχόν λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση, και δεν υπεβλήθησαν μαζί με το φάκελο της υποψηφιότητάς σας σε προγενέστερο χρόνο.

Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email: advens@uowm.gr:

“Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα καταβολής διδάκτρων”

Η καταβολή διδάκτρων θα γίνει τμηματικά:

 • Α’ δόση, ύψους 400 € μέχρι τις 18/10/2023
 • Β’ δόση, ύψους 800 € μέχρι τις 28/02/2024
 • Γ’ δόση ύψους 800 € μέχρι τις 30/06/2024

Η καταβολή διδάκτρων αφορά όσους δεν υπάγονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για απαλλαγή διδάκτρων), και θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την εξής διαδικασία:

 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN GR64 0172 2500 0052 5009 6371 092 

(ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

 • Ονοματεπώνυμο Καταθέτη (οπωσδήποτε), (Στην περίπτωση κατά την οποία το όνομα του καταθέτη είναι διαφορετικό από το όνομα του/της φοιτητή/ριας θα πρέπει να υπάρχει σχετική υποσημείωση με το όνομα του/της φοιτητή/ριας τον/την οποίο/α αφορά η κατάθεση)
 • Αιτιολογία κατάθεσης (οπωσδήποτε):
  Κωδικός 81101 – ΠΜΣ “ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ADVENS)“  A‘/Β’/Γ’ ΔΟΣΗ (αναφέρετε τη δόση)
 • Αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης:
  Ηλεκτρονικά στο advens@uowm.gr ως αρχείο .pdf, σε περίπτωση διαδικτυακής μεταφοράς ποσού (ebanking) ή ως σκαναρισμένο αρχείο .pdf του καταθετηρίου στην Τράπεζα.

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές ότι η καταβολή του κόστους συμμετοχής είναι υποχρεωτική και οι παραπάνω ημερομηνίες είναι καταληκτικές. Με την αποφοίτηση, και βάσει της επιδότησης του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP AG), θα επιστρέφεται το σύνολο του ποσού στους φοιτητές.
Σημειώνεται ότι, εξαιρουμένης της επιστροφής του συνόλου του ποσού με την αποφοίτηση, δεν προβλέπεται οποιαδήποτε άλλη επιστροφή καταβληθέντων διδάκτρων.
“Υποβολή δικαιολογητικών για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης”

Όσοι υποψήφιοι φοιτητές υπάγονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί χορήγησης υποτροφίας σύμφωνα με to ΦΕΚ4899, τ. Β’, “Ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης” / 16-09-2022 και την απόφαση 84560/Ζ1/27-07-2023 (ΦΕΚ τ.Β’ 4837/01-08-2023), “Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού)” καλούνται να υποβάλουν φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την 18η Οκτωβρίου 2023. Τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν:

σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση advens@uowm.gr με Θέμα μηνύματος ΠΜΣ 81101 – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
 
Σημειώνεται ότι πέραν των κριτηρίων εισοδήματος, ο σχετικός νόμος προβλέπει και κριτήριο ελάχιστης βαθμολογίας 7.5 στο βασικό πτυχίο.

© 2020 advens.uowm.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς